Promocje
Łasuś
Łasuś
99,00 zł 49,00 zł
szt.
Fikuś
Fikuś
99,00 zł 49,00 zł
szt.
Luluś
Luluś
99,00 zł 49,00 zł
szt.
Feluś
Feluś
99,00 zł 49,00 zł
szt.
Kicuś
Kicuś
99,00 zł 49,00 zł
szt.
Giguś
Giguś
99,00 zł 49,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
KONKURS! KONKURS! KONKURS! Imię dla pacynki
KONKURS! KONKURS! KONKURS! Imię dla pacynki

REGULAMIN KONKURSU "Imię dla pacynki"

 

Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Marian Mackiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ubranko Otulanko Marian Mackiewicz z siedzibą w Warszawie (dalej „Organizator”).

1.2 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Imię dla pacynki” i zwany jest dalej "Konkursem".

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.09.2016 o godzinie 08:30:00, a kończy się dnia 05.10.2016 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.4 Konkurs organizowany jest na stronie www.ubrankootulanko.pl oraz na profilu Facebookowym strony https://www.facebook.com/UbrankoOtulanko/,  zwanymi dalej „Stroną Konkursową”.

Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2 wykona zadanie konkursowe;

2.1.3 w okresie trwania Konkursu w wątku konkursowym na stronie https://www.facebook.com/UbrankoOtulanko/ zamieści post lub wyśle e-maila na adres kontakt@ubrankootulanko.pl, stanowiący wykonanie zadania konkursowego, zgodnie z punktem 3.1. niniejszego Regulaminu;

2.1.4 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem jego rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

Zasady konkursu

3.1 Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu i udostępnieniu w sposób, o którym mowa w punkcie 2.1.3­­­­ autorskiego tekstu będącego odpowiedzią na pytanie: "wymyśl imię dla wybranej pacynki – krówki albo pieska -  i napisz na jej temat krótki wierszyk”

3.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu poprzez działanie, o którym mowa w punkcie 2.1.3

3.3 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.

3.4 Zakazane jest korzystanie z multikont. Uczestnicy posługujący się multikontami będą dyskwalifikowani.

3.5 Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne kontakt@ubrankootulanko.pl

3.6 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

Prawa autorskie (licencja)

4.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie, oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.

4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa, o których mowa w punkcie 4.1 jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

4.4 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.5 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

4.6 Nagrodzony wyłoniony w wyniku procedury opisanej w punkcie 5.2, z chwilą zawiadomienia go o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi, wyłącznej, nieodpłatnej i bezterminowej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zgłoszenia, zwanej dalej „Utworem”, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych poniżej:

4.6.1.wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

4.6.2 utrwalanie Utworu jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Rom na plikach MP3, na dysku typu pendrive i modułach;

4.6.3 zwielokrotnianie Utworu jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,

4.6.4 eksploatacji Utworu w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub  rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

4.6.5.wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.

4.7 Nagrodzony w Konkursie  wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 5.1 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2 W Konkursie zostaną wyłonione dwa nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Organizator to kreatywność, oryginalność, pomysłowość, poczucie humoru wykonanego zadania.

5.3 Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.4 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane Nagrodzonych Uczestników.

5.5 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

5.5.1 nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.5.2 nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.5.3 Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

5.5.4  Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu,

5.6.5 nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

Nagrody

 6.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

6.1.1 Wybrana przez Nagrodzonego jedna maskotka Ubranko Otulanko – spośród dostępnych maskotek na stronie organizatora http://ubrankootulanko.pl/pl/c/Ubranka-otulanka/13

6.2 Nagrodzony nie może przekazaćhttp://ubrankootulanko.pl/pl/c/Ubranka-otulanka/13 prawa do nagrody innej osobie.

6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.4 Nagrodzony zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona w wątku konkursowym na stronie https://www.facebook.com/UbrankoOtulanko/ oraz na stronie www.ubrankootulanko.pl

6.5 Nagrodzony zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu przekazania danych adresowych w terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia zamieszczenia informacji o wygranej w wątku konkursowym, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Nagrodzony zobowiązany jest przesłać na adres mailowy Organizatora kontakt@ubrankootulanko.pl) następujące dane:

6.5.1 Swój nick (w przypadku wykonania zadania na FB na stronie https://www.facebook.com/UbrankoOtulanko/)

6.5.2 Imię, nazwisko oraz numer telefonu

6.5.3 Dokładny adres zamieszkania

6.6 Nagrodzony zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Nagrodzonego dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.8 Nagrody zostaną wysłane Nagrodzonym w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników i otrzymania wszelkich danych i oświadczeń od Nagrodzonych. Nagrody zostaną wysłane Nagrodzonym pocztą, pocztą kurierską lub poprzez innego operatora na wskazany przez Nagrodzonego adres podczas rejestracji w Konkursie. Adres, na który ma zostać przesłana Nagroda musi pozostawać w granicach Polski.

6.9 Nagrodzony nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.9.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.9.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

6.9.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.9.4 złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody;

6.9.5 naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;

6.9.6 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Nagrodzonemu z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Nagrodzonego.

6.11 Odpowiedzialność Organizatora wobec Nagrodzonego w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody, czyli ok. 99 zł.

 

Dane osobowe

 7.1 Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.

7.2 Administratorem Danych Osobowych jest Magdalena Mackiewicz.

7.3 Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

7.4 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail  kontakt@ubrankootulanko.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i nick używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

Postępowanie reklamacyjne

 8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na adres kontakt@ubrankootulanko.pl Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

8.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9.2 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

9.5 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w wątku konkursowym na stronie internetowej o adresie http://ubrankootulanko.pl/pl/n/list

Pliki (1)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl